Waar staan we voor?


Het blijvend fundament van de Vlaamse christendemocraten is het Kerstprogramma, dat in 1945 het startschot betekende van een nieuwe partij. Ook al is de context veranderd, de grondslagen van toen blijven de hoekstenen van vandaag. Nog steeds draait het voor CD&V rond gedeelde verantwoordelijkheid, zoals dat vertolkt wordt in het concept van subsidiariteit. Respect voor iedere mens, in de situatie waarin die verkeert, primeert daarbij. Maar ook het appel om zich in de mate van het mogelijke in te schakelen in de opbouwende dynamiek om een coherente en warmere samenleving na te streven. Daartoe hebben christendemocraten specifiek aandacht voor solidariteit en zorg voor degenen die het moeilijk hebben in onze samenleving. Dat alles werd in 1945 bedoeld met personalisme, waaraan CD&V tot op de dag van vandaag, op een aangepaste wijze, trouw blijft.

CD&V is een partij die gegroeid is uit christelijke wortels.

CD&V is een democratische partij, wat vooreerst blijkt uit het feit dat het een ledenpartij is.

CD&V is een Vlaamse partij die het welzijn en de welvaart van iedere Vlaming voor ogen heeft, in het bijzonder degenen die daarvoor ondersteuning nodig hebben.

CD&V is een volkspartij omdat ze alle Vlamingen tot dienst wil zijn, de verzuchtingen en wensen van het volk op een verstandige manier wil vertegenwoordigen.

Om trouw te zijn aan haar roots, eigenheid, ideeën en idealen, hanteert CD&V voor iedere tijd een nieuwe articulatie van haar kerntaken. Op die manier geeft CD&V aan dat ze steeds waakzaam wil zijn om trouw te blijven aan haar eigen ideologie. Vandaag staat de combinatie van vier V-woorden voor die vertolking: CD&V is de partij van het verbinden, verzorgen, versterken en vooruitzien.

 

Verzorgen – De C van CD&V wijst op de zorg voor de minsten als insteek om te verzekeren dat er zorg voor allen is.

Vooruitzien – De D van CD&V wijst op de plicht om in een democratie niet alleen gericht te zijn op het ‘hier en nu’, maar ook op de toekomst.

Verbinden – De ampersand (&) van CD&V wijst op het verbindend element van mens en samenleving.

Versterken – De V van CD&V wijst op het versterken van Vlaanderen door iedere Vlaming te versterken.

De vier V-woorden kunnen niet zonder elkaar. Precies in hun onderlinge samenhang, aanvulling en verwevenheid wordt duidelijk wat toegepaste christendemocratie is. Niet toevallig betreffen het vier werkwoorden: christendemocraten willen werk maken van hun ideologie, ten behoeve van het welzijn en de welvaart van iedere Vlaming, met respect voor elkeen.


 

Documenten