Kwaliteit van het oppervlaktewater blijft verbeteren


woensdag, 15 februari, 2017
Schepen Ward Baets

Om de kwaliteit van het oppervlaktewater te bewaken heeft het bestuur twee belangrijke instrumenten ter beschikking.Enerzijds is er het uitgebreide netwerk van meetpunten (MAP-meetpunten) die maandelijks door VLM bemonsterd worden. Anderzijds beschikt het bestuur over een bijkomend meetnetwerk dat bemonsterd wordt door de het PIH (Provinciaal Instituut voor Hygiëne van de provincie Antwerpen). De meetpunten van dit laatste meetnetwerk zijn vooral gelokaliseerd in probleemzones. We mogen gerust stellen dat geen enkele gemeente zo’n uitgebreid netwerk heeft van meetpunten om permanent de kwaliteit van het oppervlaktewater te bewaken.

De resultaten van beide meetnetwerken tonen aan dat de kwaliteit van ons oppervlaktewater systematisch verbetert. Het aantal overschrijdingen van de nitraat-norm vermindert significant. De grootte van de overschrijdingen van deze norm zijn eveneens gedaald. De campagnes die door de diverse overheden worden gevoerd werpen vruchten af en resulteren algemeen in een positieve evolutie van de kwaliteit van het oppervlaktewater. De aanleg van een gescheiden rioleringssysteem in de Minderhoutsestraat, met een vertraagde afvoer van het regenwater via de bufferbekkens, zorgt voor een duidelijke verbetering van de waterkwaliteit in de Mark. Toch moeten we durven stellen dat verdere inspanningen nodig zijn om de gestelde normen te behalen.

In Hoogstraten blijven er enkele belangrijke knelpunten waar we moeten vaststellen dat hogergenoemde positieve tendens niet terug te vinden is. Vandaar dat er specifieke acties opgestart zijn door het bestuur om deze knelpunten aan te pakken:

  • Omwille van de uitgebreide werken die zullen uitgevoerd worden op het nieuwe industrieterrein ‘De Kluis’ (aanleg bufferbekkens en wegeniswerken) zal extra aandacht besteed worden aan het bestaande industrieterrein (gescheiden afvoer regenwater en afvalwater). Deze ingreep zal een positieve invloed hebben op de kwaliteit van de Raamloop

  • De opvolging van de waterkwaliteit op de Hirkenloop (mondt uit in de Leiloop) krijgt extra aandacht van het bestuur. Via een eigen meetcampagne zal dit knelpunt verder in kaart worden gebracht. Een gerichte aanpak en nodige maatregelen moeten ook hier een positieve evolutie garanderen

  • De aansluiting van een aantal gebouwen in Wortel kolonie op een nieuw aangelegde drukriolering zorgt ervoor dat de kwaliteit van het water in de Staakheuvelse loop moet verbeteren. Er zal contact worden opgenomen met de gevangenis om ook hier de koppeling met de nieuw aangelegde drukriolering te realiseren

Deze maatregelen zullen tot gevolg hebben dat op termijn de waterkwaliteit in deze drie belangrijke waterlopen zal verbeteren. Via deze gerichte aanpak wil het bestuur duidelijk maken dat de verbetering van kwaliteit van ons oppervlaktewater een belangrijk actiepunt is voor het bestuur.

Baets Ward, Schepen RO, milieu, landbouw en plattelandsontwikkeling

Lees meer