Gemeenteraad keurt tracé verkaveling Z-O centrum goed. Knelpunten mobiliteit opgelost.


dinsdag, 25 april, 2017
Gemeenteraad keurt tracé verkaveling Z-O centrum goed. Knelpunten mobiliteit opgelost.

Schepen Ward Baets (CD&V ruimtelijke ordening) opende de bespreking met de opmerking dat het provinciaal uitvoeringsplan (PRUP) de basisregels voor de inrichting van de verkaveling vastlegt. Deze regels worden gerespecteerd. Daarnaast zijn er een aantal opmerkelijke zaken over het ruimtelijk ontwerp. Zo is het aandeel groene ruimte in het geheel 25%. Bij de geplande appartementen worden ondergrondse afvalcontainers geplaatst en er is voorzien in de mogelijkheid van de aanleg van een warmtenet. De mobiliteitsaspecten zijn vooraf meegenomen in het tracé van de wegen, er is duidelijk sprake van een geïntegreerde aanpak, iets wat vroeger niet vanzelfsprekend was. Onze eigen diensten hebben hier goed werk geleverd. De inbreng van het burgerinitiatief door de omwonenden werd door het Schepencollege bijzonder gewaardeerd.

Schepen Ward Baets (CD&V Ruimtelijke ordening)

Daarna schetste Schepen Marc Haseldonckx (CD&V mobiliteit) de oplossingen voor de verkeersstromen in de nieuwe verkaveling en omgeving. Allereerst komt er een, vooraf aan te leggen, ontsluiting naar de Lodewijck de Konincklaan (N14) Dit is een absolute voorwaarde. Na 25 jaar is er eindelijk een oplossing voor de moeilijke ontsluiting van de zuidoostkant van Hoogstraten zegt Marc, deze kans moeten we grijpen. Er komen ook maatregelen om tijdens de aanleg van de wegen het bouwverkeer dwingend via de N14 te sturen en niet via het achterliggende woongebied.

Er wordt geen sluipverkeer toegelaten over de as Wortel-Rijkevorsel via de Achtelsestraat. Daartoe wordt er een verkeersplan uitgerold. Zo komt er onder meer een knip aan de Hoge Lammens en aan de Remi Lensstraat. De Heilig Bloedstraat wordt ingericht als een éénrichtingstraat in de richting van de wijk, eventueel als fietsstraat. De snelheid in de hele zone willen we beperken tot 30 km/u. De trage weg tussen de Achtelsestraat en de Heilig Bloedstraat wordt verhard. De diverse verkeersreglementen komen ter goedkeuring naar de gemeenteraad en zijn dan bespreekbaar.

De afwikkeling van het plaatselijke verkeer moet gerealiseerd worden via bestaande wegen, dat kan niet anders, zegt Schepen Haseldonckx. Daartoe willen we er voor zorgen dat het verkeer zoveel mogelijk gespreid wordt. "Als Schepen van mobiliteit bekijk ik de problematiek niet pleksgewijs, maar als één geheel. Dan is dit de beste oplossing. Een extra studie brengt geen nieuwigheden, alleen uitstel. De cijfers in de huidige studie zijn betrouwbaar en afkomstig van AWV."

Over de moeilijke toegang tot de Heilig Bloedstraat deelde de Schepen mee dat er gesprekken lopen om ook hier tot een oplossing te komen. En tenslotte: Als er in de toekomst verkaveld gaat worden in het ernaast gelegen IOK-gebied zal de verkeersafwikkeling niet via de H Bloedstraat maar via de Achtelsestraat lopen, die daartoe dan aangepast wordt.

Schepen Marc Haseldonckx (CD&V Mobiliteit)

De gemeenteraad keurde het voorstel goed. De uitkomst van dit dossier en de evenwichtige aanpak van onze Schepenen stemt tot grote tevredenheid. Er is rekening gehouden met de bezorgdheden van de bewoners. Met de ontsluiting via de N14 is eindelijk een oud zeer opgelost. Het lokale verkeer wordt op billijke wijze verdeeld. Er is ruime aandacht voor de verkeersleefbaarheid en duurzaamheid en er was volop gelegenheid voor inspraak.